сангийн бойпор
сан утлага уугиулах зориулалтын бяцхан сав