сангийн утаа
сангийн бойпорт уугиулсан арц, хүжний утаа