ЕРД IV:

ерд хийх (сэргэх, сэгхийх) - Цай уугаад бие минь ерд хийгээд одов. Яриа.

Ижил үг:

ЕРД I

ЕРД II

ЕРД III

ЕРД V