ЕРДИЙНХ

Ердийн: ердийнхөөс илүү халуун (хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн халуун), ердийнхөөрөө дэлгэрэнгүй... (энгийнээрээ байх, жирийн байх).

ердийнхөөс илүү халуун хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн халуун
ердийнхөөрөө байх энгийнээрээ байх, жирийн байх