ЕРДЭГЧ

Дэсэлсэн тооны ердүгээрт тохиолдогч; ердүгээр.