ЕРД II

Ойрын үед, ойрдоо, хавьд: ерд үзэгдсэнгүй (ойр хавьд үзэгдсэнгүй).

Ижил үг:

ЕРД I

ЕРД III

ЕРД IV:

ЕРД V