ЕРД V
/ хуучирсан /

Үндсэн, суурь, ерөнхий: ерд тогтоосон таалал (суурь онол, үндсэн сургаал, номлол).

Ижил үг:

ЕРД I

ЕРД II

ЕРД III

ЕРД IV: