ВАЛЮТ

1. Гадаадын мөнгөний нэгжээр илэрхийлдэг банкны данс, төлбөрийн баримт бичиг, мөнгөн тэмдэгт: валют дэлгэрэнгүй... (гадаадын мөнгөн тэмдэгт шилжүүлэх), валютын бодлого (гадаад худалдааг хөгжүүлэх, үндэсний валютын гадаад валюттай харьцах ханшийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн арга), валютын үнэ (гадаад худалдааны гэрээний явцад тогтоогдсон ханш), валютын хямрал (гадаад мөнгөний ханшийн уналт) - Эдийн засагчдын үзэж байгаагаар валютын хямралын өөр нэг үндсэн шалтгаан нь... “Үнэн”сонин;


2. Тухайн орны бүх мөнгөний цогц дүн: үндэсний валют (эргэлтэд байгаа төлбөрийн чадвар бүхий тухайн улсын мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, дэлгэрэнгүй...
3. Олон улсын арилжаанд оролцох гадаадын мөнгө: валютын зээл (гадаад мөнгөний зээл), валютын зах (банк, бирж, дэлгэрэнгүй...
валют гуйвуулах гадаадын мөнгөн тэмдэгт шилжүүлэх
валютын бодлого

гадаад худалдааг хөгжүүлэх, үндэсний валютын гадаад валюттай харьцах ханшийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн арга

валютын үнэ гадаад худалдааны гэрээний явцад тогтоогдсон ханш
валютын хямрал гадаад мөнгөний ханшийн уналт
валютын арилжаа мөнгөний наймаа
валютын ханш нэг улсын мөнгөний нэгжийг өөр улсын мөнгөний нэгжтэй жишин адилтгаж илэрхийлсэн үнэ
валютын зээл гадаад мөнгөний зээл
валютын гүйлгээ

валют худалдах, худалдан авах, хадгалах, зээлдэх, шилжүүлэх, байршуулах, барьцаалах, улсын хилээр оруулах, гаргахтай холбоотой үйл ажллагаа

хатуу валют

чөлөөтэй хөрвөдөг валют

үндэсний валют

эргэлтэд байгаа төлбөрийн чадвар бүхий тухайн улсын мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, төлбөрийн хэрэгсэл

валютын зах

банк, бирж, брокерийн компаниас эрэлт нийлүүлэлтийн үндсэн дээр хийж байгаа валютын худалдаа арилжаа