ВАН II

1. Эзэнт улсын засгийн тэргүүний цол: ван суух (тухайн улсын эзэн, тэргүүн болох), ван дэлгэрэнгүй... (ван цол олгох);


2. Эзэнт улсын тэргүүн, албан тушаал: вант улс (а. Ван тэргүүнтэй улс; б. [шилжсэн] Харьцангуй бие даасан бүтэц, зохион байгуулалт, дэлгэрэнгүй...
3. [хуучирсан] Манж Чин улсын үеийн хэтэрхий дөрвөн хэргэм (ван, гүн, бэйл, бэйс)- ийн нэгдүгээр зэрэг: ван авах (ван зэрэг олох), дэлгэрэнгүй...
ван суух

тухайн улсын эзэн, тэргүүн болох

ван хүртээх ван цол олгох
Ижил үг:

ВАН I