ВАНДАН II

Даалууны хоёр талдаа хоёр хоёр нүхтэй мод, дөрвөн нүхтэй мод, ванд дөрөв: вандан сандал зандан ширээ, ван дэлгэрэнгүй... (вандан даалууны гуншин).

Ижил үг:

ВАНДАН I