валютын ханш
нэг улсын мөнгөний нэгжийг өөр улсын мөнгөний нэгжтэй жишин адилтгаж илэрхийлсэн үнэ