валютын бодлого

гадаад худалдааг хөгжүүлэх, үндэсний валютын гадаад валюттай харьцах ханшийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн арга