үндэсний валют

эргэлтэд байгаа төлбөрийн чадвар бүхий тухайн улсын мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, төлбөрийн хэрэгсэл