АЛГЕБР

Тоон утгаас үл хамаарах хэмжигдэхүүнүүд дээр хийх үйлдлийн ерөнхий арга зүйг судалдаг математикийн шинжлэх ухааны дэлгэрэнгүй...

алгебрын долоон томьёо

олон гишүүнтийг хураангуй үржүүлэх томьёонууд

алгебрын илэрхийлэл

алгебрын бодлогын арга /нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах, зэрэг дэвшүүлэх, язгуур гаргах зэрэг/-аар өгөгдсөн тоон ба үл мэдэгдэгчээс бүтсэн илэрхийлэл

алгебрын тоо

бүхэл коэффициентээр алгебрын тэгшитгэлийг хангах тоо

алгебрын тэгшитгэл

нэг буюу хэд хэдэн үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүн бүхий тэнцэтгэл

алгебрын тэнцэтгэл биш

үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүнийг агуулсан тэнцэтгэл биш