алгебрын долоон томьёо

олон гишүүнтийг хураангуй үржүүлэх томьёонууд