АЛГУУВТАР I

Жаахан алгуу удаан: алгуувтар хөдлөх (яаралгүй тайван хөдлөх), алгуувтар явах дэлгэрэнгүй...

алгуувтар хөдлөх яаралгүй тайван хөдлөх
алгуувтар явах жаахан удаан явах
Ижил үг:

АЛГУУВТАР II