АЛГУУР I

Аажим, яаралтай биш, аядуу тайван: алгуур явах (аажим явах), алгуур босох (яаралгүй дэлгэрэнгүй...

алгуур явах аажим явах
алгуур босох яаралгүй босох
алгуур аажим

тайван удаан

алгуур аашаар аажим, аяар тааваар
алгуур аяар

аажуу, яаралгүй

Ижил үг:

АЛГУУР II