АЛГУУРЛАНГУЙ

Алгуурласан байдалтай, алгуурласан янзтай.