АЛГУУРХАН I

Нэлээд алгуур: алгуурхан хөдлөх (нэлээн алгуур, яаралгүй хөдлөх), алгуурхан явах дэлгэрэнгүй...

алгуурхан хөдлөх

нэлээн алгуур, яаралгүй хөдлөх

алгуурхан явах аажим удаавтар явах
алгуурхан ойртох баахан алгуур ойртох
алгуурхан урсах намдуухан урсах
Ижил үг:

АЛГУУРХАН II