АЛГУУРЧ

Аажуу удаан, мунгинуу - Эмгэн нь их алгуурч хүн юмсанжээ. ААЗ.