АЛДААГҮЙ

Алдаа байхгүй, эндэл осолгүй - Ер алдаагүй, сайхан цохижээ. Э.Оюун. Ах дэлгэрэнгүй...

алдаагүй бичих мадаггүй бичих
алдаагүй хүн гэж байдаггүй осол эндэл гаргадаггүй хүн гэж байхгүй