АЛДАГДАЛ

1. Алдагдах үйлийн нэр, осол эндэл, алдаа дутагдал, гарз хохирол - Алдагдлаа багасгаж чаджээ. дэлгэрэнгүй... алдагдал дутагдал [хоршоо] (алдаа ташаарлаас үүдсэн хорогдол, хохирол), алдагдал хохирол [хоршоо] (осол эндэл болж эд зүйлээ алдаж хохирох нь);


2. Зарлага нь орлогоосоо давсан байдал: алдагдал нөхөх (зарлагаа нөхөх, хохирлоо нөхөх), алдагдал сүйтгэл [хоршоо] дэлгэрэнгүй...
алдагдал дутагдал алдаа ташаарлаас үүдсэн хорогдол, хохирол
алдагдал хохирол осол эндэл болж эд зүйлээ алдаж хохирох нь
алдагдал нөхөх зарлагаа нөхөх, хохирлоо нөхөх
алдагдал сүйтгэл орлогоос давсан зардал чирэгдэл
ашиг алдагдал зарлагаас илүү гарсан орлого болон орлогоос илүү гарсан зарлага