АЛДАЛТАН
/ хуучирсан /

Осол эндэл гаргасан хүн, гэм буруутан - Зарлиг зөрчигсдийг алдалтан болгож... Д.Гонгор. Халх товчоон.