АЛДАМЧ
/ хуучирсан /

1. Амуу тариаг хэмждэг хүн: сангийн алдамч (сангийн амуу хэмжигч);


2. Тариалах талбайг алдлан хэмжигч, газар хэмжин оноогч.