АЛДАГДАЛГҮЙ

1. Алдагдал байхгүй, хохиролгүй, гарзгүй; алдагдалгүй ажиллах (а. Алдагдал байхгүй ажиллах; б. дэлгэрэнгүй...


2. Бүрэн бүтэн.

алдагдалгүй ажиллах

а. Алдагдал байхгүй ажиллах; б. Алдагдал багатай ажиллах

алдагдалгүй болох хохиролгүй болох