АЛДАГДАЛТАЙ

Алдагдал ихтэй, хохиролтой, гарзтай: алдагдалтай ажиллах (алдагдал ихтэй, ашиггүй ажиллах), дэлгэрэнгүй...

алдагдалтай ажиллах

алдагдал ихтэй, ашиггүй ажиллах

алдагдалтай үйлдвэр ашиг олохгүй, ашиггүй ажиллах үйлдвэр