алдагдалтай үйлдвэр
ашиг олохгүй, ашиггүй ажиллах үйлдвэр