АЛГУУН I

Үүд орчим газар.

Ижил үг:

АЛГУУН II

АЛГУУН III