АЛГУУДУУЛАХ

Удаашруулах, аажимдуулах, яаралгүй болгох.