алгебрын тэгшитгэл

нэг буюу хэд хэдэн үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүн бүхий тэнцэтгэл