алгебрын тэнцэтгэл биш

үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүнийг агуулсан тэнцэтгэл биш