ДАВ V

Да-язгуурт үгэнд хүч нэмэгдүүлэх сул үг: дав далгар (нэн далгар, маш далгар) - Зүв зүгээр дав дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар.

Ижил үг:

ДАВ I:

ДАВ II:

ДАВ III

ДАВ IV

ДАВ VI