ДАВ II:

дав даруй (нэн түргэн, дороо, даруй, одоохон) - Маарамбатан түүний өвчнийг илааршуулах эм, тун дэлгэрэнгүй... Д. Гармаа. Бурхан багшаа худалдсан нь., дав дээр (тэр даруйдаа) - Дав дээр даага хурдан. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай., дав зууртаа (одоохондоо), дав даруй ирэх (яаралтай түргэн ирэх), дав даруй хийх (үтэр түргэн хийх), дав даруй явуулах (одоохон явуулах, шууд явуулах), давын өмнө (юуны урд, бүхний түрүүнд, эн тэргүүнд) - Дав даруй гэмтлийг нь илрүүлж түргэн залга. Ч.Лхамсүрэн. Хурандаа.

дав даруй нэн түргэн, дороо, даруй, одоохон
дав дээр тэр даруйдаа
дав зууртаа одоохондоо
дав даруй ирэх яаралтай түргэн ирэх
дав даруй хийх үтэр түргэн хийх
дав даруй явуулах одоохон явуулах, шууд явуулах
давын өмнө юуны урд, бүхний түрүүнд, эн тэргүүнд
Ижил үг:

ДАВ I:

ДАВ III

ДАВ IV

ДАВ V

ДАВ VI