таллаж авах
а. Хагаслан авах; б. Яг адилхан хоёр хуваасны нэгийг нь авах