СААДАГЛАХ III

Намар цагт зарим шоргоолж далавчлах: шоргоолж саадаглах (шоргоолж далавч урган нисэх).