СААДГҮЙ II

Саад хаалт байхгүй.

Ижил үг:

СААДГҮЙ I