СААЗ

сааз алт (сайн тунгаагаагүй алт, чанаргүй алт).