СААЛИХ

Зайлсхийх: хэргээс саалих (хэрэг явдлаас дөлөх, хэргээс зайлсхийх).