ӨВРӨХ V

Гайхаж хачирхах.

Ижил үг:

ӨВРӨХ I

ӨВРӨХ II

ӨВРӨХ III

ӨВРӨХ IV