ӨВСЛӨГ

1. Өвс ургамал элбэг: өвслөг газар (өвс ургамал ихтэй газар) - Өвслөг налгар арыг уруудан дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Говийн өндөр;


2. Ургамал өвсний шинж чанар илүү давамгай байгаа нь: өвслөг ургамал (иш нь зөөлөн, модлог бус ургамал) - Олон салаа бүхий бүдүүн дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

өвслөг газар өвс ургамал ихтэй газар
өвслөг ургамал иш нь зөөлөн, модлог бус ургамал