ӨВСӨРХҮҮ

1. Өвс элбэг, өвс сайтай - Манай нутаг ч өвсөрхүү мөн сайхан шүү. Б. Бааст. дэлгэрэнгүй... өвсөрхүү харагдах (өвс элбэгтэй харагдах);


2. Өвс ид‎эх дуртай: өвсөрхөг мал (өвс ид‎эх дуртай мал);
3. Өвстэй төстэй, адилавтар: өвсөрхүү байдалтай (өвстэй төстэй байдал бүхий).

өвсөрхүү харагдах өвс элбэгтэй харагдах
өвсөрхөг мал өвс идэх дуртай мал
өвсөрхүү байдалтай өвстэй төстэй байдал бүхий