ӨВСӨРХӨГ

1. Өвс ургамлын их болоод өтгөн ургасан нь: өвсөрхөг газар (өвс ургамал элбэгтэй), өвсөрхөг дэлгэрэнгүй... (өвс ургамал сайн ургасан нутаг) - Өвлийн улиралд нөмөр өвсөрхөг газар малаа бэлчээхэд тохиромжтой байдаг. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Өвслөг чанар бүхий: өвсөрхөг ургамал (өвслөг чанар нь давамгайлсан ургамал).

өвсөрхөг газар өвс ургамал элбэгтэй
өвсөрхөг нутаг өвс ургамал сайн ургасан нутаг
өвсөрхөг ургамал өвслөг чанар нь давамгайлсан ургамал