ӨВРӨХ III

Нойтон зүйлийн хатах, эврэх: мод өврөх (нойтон мод хатаж эврэх), бүрээс өврөх дэлгэрэнгүй...

мод өврөх нойтон мод хатаж эврэх
бүрээс өврөх бүрээс хатах
Ижил үг:

ӨВРӨХ I

ӨВРӨХ II

ӨВРӨХ IV

ӨВРӨХ V