ӨВРӨХ II

Хөвд дарагдах, хүүрших: эд бараа өврөх (эд бараа удаан дарагдсанаас чанар муудаж хүүрших), дэлгэрэнгүй...

эд бараа өврөх эд бараа удаан дарагдсанаас чанар муудаж хүүрших
өвөрч муудах хүүршиж илжрэх
Ижил үг:

ӨВРӨХ I

ӨВРӨХ III

ӨВРӨХ IV

ӨВРӨХ V