эд бараа өврөх
эд бараа удаан дарагдсанаас чанар муудаж хүүрших