ӨВСВЭЭН
/ хуучирсан /

Өөрөө, аяндаа: өвсвээн мэдэх (өөрөө мэдэх), өвсвээн сурах (өөрөө, аяндаа сурах), дэлгэрэнгүй...

өвсвээн мэдэх өөрөө мэдэх
өвсвээн сурах өөрөө, аяндаа сурах
өвсвээн тогтоох аяндаа бий болох