ойлголт ухагдахуун
юмс үзэгдлийн талаарх ерөнхий төсөөлөл, мэдэгдэхүүн