үгийг үеэр таслах
үгийг амьсгалын түрэлтээр хэлэгдэх авиагаар нь хуваах

цаатан

Зочин 2019-04-26 16:59:14


Манай

Манай

Зочин 2019-09-12 19:44:51


Үеэр таслах

Бөмбөрцөг

Зочин 2019-09-16 21:09:06


Уншихаар

Уншихаар

Зочин 2020-03-02 22:42:56


Үгийг үеэр таслах

Уншихаар

Зочин 2020-03-02 22:47:48


Сайхан

Зочин 2020-04-14 13:46:41


Олон

Олон

Зочин 2020-09-23 18:34:29