үгийг үеэр таслах
үгийг амьсгалын түрэлтээр хэлэгдэх авиагаар нь хуваах

цаатан

Зочин 2019-04-26 16:59:14


Манай

Манай

Зочин 2019-09-12 19:44:51


Үеэр таслах

Бөмбөрцөг

Зочин 2019-09-16 21:09:06


Уншихаар

Уншихаар

Зочин 2020-03-02 22:42:56


Үгийг үеэр таслах

Уншихаар

Зочин 2020-03-02 22:47:48


Сайхан

Зочин 2020-04-14 13:46:41


Олон

Олон

Зочин 2020-09-23 18:34:29


Биеийн

Биеийн тамир

Зочин 2020-10-21 12:37:40


Уранхай

Уранхай

Зочин 2020-11-24 19:56:43


тостойгоос

тостойгоос

Зочин 2020-12-07 21:53:33


Баясгалантайгаар

Баясгалантайгаар

Зочин 2020-12-12 22:37:20


Морь

Морь

Зочин 2022-05-28 10:29:21


Найдвартай

Зочин 2022-08-26 11:25:03


Сургуульд

Сургуульд

Зочин 2023-03-14 18:30:05