ҮЕЛЗЭХ

1. Тариа ногоо, өвс ургамал зэрэг салхины аясаар үе үе долгилон хөдлөх, хоролзон хөдлөх - Тариан түрүү салхинд дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Газар бид хоёр;


2. Тариа ногоо салхины аясаар долгилох адил хөдлөх - Үзэсгэлэн төгс монгол бүсгүй үелзэх зэргэлээн шиг торох нь юу вэ? дэлгэрэнгүй... үелзэн бүжиглэх (үе үе долгиолон хөдөлж бүжиглэх), үелзэн хөдлөх (үе үе долгиолон хөдлөх);
3. [шилжсэн] Сэтгэл тогтворгүй болох: сэтгэл үйлзэх (сэтгэл тогтворгүй болох, тавгүйрхэх) - Ийнхүү сэтгэл нь үелзэн хөдөлсөөр тэр дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., үйлзсэн зантай хүн (тогтворгүй зантай хүн).

үелзэн бүжиглэх үе үе долгиолон хөдөлж бүжиглэх
үелзэн хөдлөх үе үе долгиолон хөдлөх
сэтгэл үйлзэх сэтгэл тогтворгүй болох, тавгүйрхэх
үйлзсэн зантай хүн тогтворгүй зантай хүн