ҮЕЛҮҮЛЭХ II

Цаг хугацааг үе үеэр нь хуваалгах, ангилуулах.

Ижил үг:

ҮЕЛҮҮЛЭХ I

ҮЕЛҮҮЛЭХ III